Gemengerot

Eis Vertrieder am Gemengerot:

Buergermeeschter

Jeannot FÜRPASS

 • Comité Section CSV: Membre
 • Bourgmestre
 • Member vum Gemengerot
 • Member vum PIMODI (Schwemm)
 • Member vum SICONA
 • Vize-president vun der GIM a.s.b.l.
 • Administrateur vun der MRCM (Maison Relais Mondercange)
 • Eierepresident vun der CSV Sektioun Monnerech
 • Alter: 62

Gemengeréit

Nancy ARENDT ÉP. KEMP

 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSF: Membre
 • Député National
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 52

Marianne BAUSTERT-BERENS

 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Président
 • Comité Circonscription CSF: Vice-Président
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 59

Anouk BOEVER-THILL

 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 43

Claude CLEMES

 • Comité Section CSV: Président
 • Member vum Gemengerot
 • avocat à la Cour,
 • Präsident vun der CSV Monnerech,
 • Papp vun 2 Kanner,
 • Member an der Baute-Commissioun
 • Alter: 47