Comité

DSCN5948a

Président
Claude
Clemes
Vice-Président
Anouk
Boever-Thill
Michel
Martins De Sousa
Secrétaire
Karin
Wagner-Rollinger
Marianne
Weisgerber
Trésorier
Tom
Felix
Membre
Marianne
Baustert-Berens
Mariette
Bemtgen-Nickels
Laurent
Bentz
Nicole
Di Vora-Pissinger
Orietta
Fagiani
Jeannot
Fürpass
Nadia
Kauffmann
Marc
Kesseler
Edmond
Kieffer
Jacqueline
Kieffer-Steichen
Marcel
Marx
André
Meyers
Dino
Ruffato
Laura
Ruffato
Colette
Scheller-Lehnen
Mondo
Valmorbida